อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.กัลยณัฎฐ์   กุหลาบเพ็ชรทอง

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผศ.ดร.กัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง
(Assistant Professor Dr. Kunyanuth Kularbphettong)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(เทคโนโลยีสารสนเทศ นานาชาติ),   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 :  DOCTOR OF PHILOSOPHY (Information Technology),  King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer Science),   National Institute of Development Administration
ปริญญาตรี
:  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 :  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Business Computer),  Dhurakijpundit University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
:


เว็บไซต์ : www.teacher.ssru.ac.th/kunyanuth_ku

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์กิตติยา  พูนศิลป์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     นางกิตติยา พูนศิลป์
(Mrs. Kittiya Poonsilp)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 :  MASTER OF SCIENCE (Management Information Technology) ,   Walailak University
ปริญญาตรี
:  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Computer science),  Suan Sunandha Rajabhat University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ

1 การพัฒนาระบบรู้จำลายผ้าทอพื้นบ้าน ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางบประมาณแผ่นดิน ปี 2556
การสืบค้นสถานที่ข้ามภาษาร่วมกับขั้นตอนวิธีเชิงสัทลักษณ์ ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบประมาณรายได้ ปี 2555
ระบบสืบค้นสถานที่โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงสัทลักษณ์ร่วมกับข้อมูลพิกัดตำแหน่ง ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบประมาณรายได้ ปี 2554

 เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/kittiya_po

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
(Dr. KITTIKHUN MEETHONGJAN)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์),   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย
 :  DOCTOR OF PHILOSOPHY (Computer science),  UniversityTechnology Malaysia
ปริญญาโท
:  คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 :  M.S.Ind.Ed.(Computer & Information Technology),  King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี
: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Computer science),  Suan Sunandha Rajabhat University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
:


เว็ปไซค์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/kittikhun_me

อาจารย์และบุคลากร

รศ.ทวีชัย   อังกุรนาค

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     รศ.ทวีชัย อังกุรนาค
(Associate professor. TAWEECHAI ANGURANAK)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
:  พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),   สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์
 :  M.S. (Computer Science) ,  National Institute of Development Administration
ปริญญาตรี
: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์),  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Mathematics),  Ramkhamhaeng University
 :  ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 :  Bachelor of Accountancy (Accounting),  Ramkhamhaeng University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการเว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/taweechai_an

อาจารย์และบุคลากร

รศ.นลินี  โสพัศสถิตย์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     รศ.นลินี โสพัศสถิตย์
(Associate professor. Nalinee Sophatsathit)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer Science) ,  Chulalongkorn University
ปริญญาตรี
: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  วิทยาลัยครูเพชรบุรี
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Computer Science) ,  Phechaburi Teacher's College
 :นิเทศศาสตรบัณฑิต(นิเทศศาสตร์),  มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช
 :  Bachelor of  Communication Arts (Communication Arts),  Sukhothaihammathirat Open University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ


เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/nalinee
 
 

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.นิศานาถ   เตชะเพชรไพบูลย์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผศ.นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
(Assistant Professor. NISANART TACHPETPAIBOON)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer Science) ,  Chulalongkorn University
ปริญญาตรี
: ครุศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา),  วิทยาลัยครูเพชรบุรี
 :  Bachelor of Education (Computer Education) ,  Phechaburi Teacher's College
 
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1.2557- การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนาการ เพื่อการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทองและ ดร. กิตติคุณ มีทองจันทร์)

2.2556- การพัฒนาระบบสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยการใช้เทคนิคกราฟความรู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทองและผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์)
3.2556- ระบบรู้จำลายผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้คุณลักษณะของAffineMoment Invariants Wavelet Transformationและโครงข่ายประสาทเทียม Radial Basis Function (ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์)

เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/nisanart_ta

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ภาณุ   วราภรณ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     นายภาณุ วราภรณ์
(Mr. PHANU WARAPORN)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) ,   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer Information Systems),  Assumption University
ปริญญาตรี
: ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี),  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Accounting),  Assumption University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ


เว็บไซต์ www.teacher.ssru.ac.th/phanu_wa/

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์รัตนทิพย์   รัตนชัย

หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     นางสาวรัตนทิพย์ รัตนชัย
(Miss Rattanathip Rattanachai)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),   มหาวิทยาลัยรังสิต
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer science),  Rangsit University
ปริญญาตรี
: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 :BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Accounting),  Assumption University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1: การประเมินผลโครงการจิตอาสาพี่ช่วยน้อง: 2556(หัวหน้าวิจัย: งบประมาณจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
2: ความต้องการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านจิตใจ: 2555.(หัวหน้าวิจัย: งบประมาณจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
3: ขั้นตอนวิธีการค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้โดยใช้ออนโทโลยี: 2555.(หัวหน้าวิจัย: งบประมาณจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/rattanathip_ra

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.รุจิจันทร์   วิชิวานิเวศน์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผศ. รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์
(Mrs.Rujijan Vichivanives)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer science),   Chulalongkorn University
ปริญญาตรี
: ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี, บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Accounting),  Chulalongkorn University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1: ปีงบประมาณ 2555 ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อภาวะสุขภาพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุนวิจัย 46,000 บาท
2: ปีงบประมาณ 2554 ระบบฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ทุนวิจัย 35,650 บาท


เว็บไซต์ : 
http://www.teacher.ssru.ac.th/rujijan_vi/

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ สุวิมล   คุปติวุฒิ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     นางสาวสุวิมล คุปติวุฒิ
(Miss. SUWIMON KOOPTIWOOT)
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),(หลักสูตรนักวิเคราะห์ระบบ โครงการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer science),   Chulalongkorn University
ปริญญาตรี
:  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
: BACHELOR OF SCIENCE (Nursing and Midwifery) ,  Mahidol University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1:  Kooptiwoot, S., IUI Mining: Template Base Variation Approach. In the 3rd IEEE International Conference on computer Science and Information Technology, ICCSIT 2010. 2010. Chengdu, China. also published in IEEEXplore Digital Library.
2:  Kooptiwoot, S., Mining Acute Inflammations of urinary system using GAJA2: A new data mining algorithm. In the 3rd IEEE International Conference on computer Science and Information Technology, ICCSIT 2010. 2010. Chengdu, China. also published in IEEEXplore Digital Library.
3: Kooptiwoot, S. and M.A. Salam, IUI mining: human expert guidance of information theoretic network approach. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 2006. 10(4): p. 369-373.

เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/suwimon_ko

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์เสถียร   จันทร์ปลา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     นายเสถียร จันทร์ปลา
(Mr. Satein Janpla)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  MASTER OF SCIENCE (Communication Arts),   Chulalongkorn University
ปริญญาตรี
:  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) , มหาวิทยาลัยครูเพชรบุรี
: BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Computer Science) ,  Phechaburi Teacher's College
:  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
: BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Communication Arts) ,  SuanSunandha University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ


เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/satien

No Data

06. 2017