อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.กัลยณัฎฐ์   กุหลาบเพ็ชรทอง

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname  :   ผศ.ดร.กัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง
(Assistant Professor Dr. Kunyanuth Kularbphettong)

ประวัติการศึกษา : Educational Background
ปริญญาเอก PhD
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(เทคโนโลยีสารสนเทศ นานาชาติ),  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 :  DOCTOR OF PHILOSOPHY (Information Technology),  King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
ปริญญาโท Master
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer Science),   National Institute of Development Administration
ปริญญาตรี Bachelor
:  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 :  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Business Computer),  Dhurakijpundit University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ : Research/Academic work

เว็บไซต์ : www.teacher.ssru.ac.th/kunyanuth_ku

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์กิตติยา  พูนศิลป์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname  :   นางกิตติยา พูนศิลป์
(Mrs. Kittiya Poonsilp)


ประวัติการศึกษา : Educational Background
ปริญญาโท Master
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 :  MASTER OF SCIENCE (Management Information Technology) ,   Walailak University
ปริญญาตรี Bachelor
:  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Computer science),  Suan Sunandha Rajabhat University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ : Research/Academic work
1. การพัฒนาระบบรู้จำลายผ้าทอพื้นบ้าน ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางบประมาณแผ่นดิน ปี 2556
The Development system of woven fabric products native.Research fund of Suan Sunandha Rajabhat University ,budget 2013

2. 
การสืบค้นสถานที่ข้ามภาษาร่วมกับขั้นตอนวิธีเชิงสัทลักษณ์ ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบประมาณรายได้ ปี 2555
The Location search with Skip language Symmetric algorithm.Research fund of Suan Sunandha Rajabhat University ,Revenue budget 2012

3. 
ระบบสืบค้นสถานที่โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงสัทลักษณ์ร่วมกับข้อมูลพิกัดตำแหน่ง ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบประมาณรายได้ ปี 2554
The System Location search with Coordinates information Symmetric algorithm.Research fund of Suan Sunandha Rajabhat University ,Revenue budget 2011

 เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/kittiya_po

อาจารย์และบุคลากร

ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname  :   ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
(Dr. KITTIKHUN MEETHONGJAN)

ประวัติการศึกษา : Educational Background
ปริญญาเอก PhD
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย
 :  DOCTOR OF PHILOSOPHY (Computer science),  UniversityTechnology Malaysia
ปริญญาโท Master
:  คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 :  M.S.Ind.Ed.(Computer & Information Technology),  King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี Bachelor
: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Computer science),  Suan Sunandha Rajabhat University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ : Research/Academic work

เว็ปไซค์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/kittikhun_me

อาจารย์และบุคลากร

รศ.นลินี  โสพัศสถิตย์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname :   รศ.นลินี โสพัศสถิตย์
(Associate professor. Nalinee Sophatsathit)

ประวัติการศึกษา : Educational Background
ปริญญาโท Master
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer Science) ,  Chulalongkorn University
ปริญญาตรี Bachelor
: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  วิทยาลัยครูเพชรบุรี
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Computer Science) ,  Phechaburi Teacher's College
 :นิเทศศาสตรบัณฑิต(นิเทศศาสตร์),  มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช
 :  Bachelor of  Communication Arts (Communication Arts),  Sukhothaihammathirat Open University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ : Research/Academic workเว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/nalinee
 
 

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.นิศานาถ   เตชะเพชรไพบูลย์

หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname   :   ผศ.นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
(Assistant Professor. NISANART TACHPETPAIBOON)

ประวัติการศึกษา : Educational Background
ปริญญาโท Master
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer Science) ,  Chulalongkorn University
ปริญญาตรี Bachelor
: ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา),  วิทยาลัยครูเพชรบุรี
 :  Bachelor of Education (Computer Education) ,  Phetchaburi Teacher's College
 
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ : Research/Academic work
1.2557- การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนาการ เพื่อการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทองและ ดร. กิตติคุณ มีทองจันทร์)
Database development local knowledge of Nutrition for Search through the internet network in 2014.
(By Assistant Professor. Nisanart Techapetpaiboon,Assistant Professor Dr.Kunyanuth Kularbphettong,Dr.Kittikhun Meethongjan.)
2.2556- การพัฒนาระบบสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยการใช้เทคนิคกราฟความรู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทองและผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์)
Development of search system the Historical Sites by Technical Knowledge graph.
(By Assistant Professor Dr. Kunyanuth Kularbphettong and Assistant Professor. Nisanart Techapetpaiboon.)
3.2556- ระบบรู้จำลายผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้คุณลักษณะของAffineMoment Invariants Wavelet Transformationและโครงข่ายประสาทเทียม Radial Basis Function (ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์)
Development system of southen woven fabric with AffineMoment Invariants Wavelet Transformation and Radial Basis Function.
(By Dr.Kittikhun Meethongjan and Assistant Professor Nisanart Techapetpaiboon.)

เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/nisanart_ta

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ภาณุ   วราภรณ์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname  :   นายภาณุ วราภรณ์
(Mr. PHANU WARAPORN)

ประวัติการศึกษา : Educational Background
ปริญญาโท Master
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) ,   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer Information Systems), Assumption University
ปริญญาตรี Bachelor
: ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี),  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Accounting),Assumption University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ : 
Research/Academic workเว็บไซต์ www.teacher.ssru.ac.th/phanu_wa/

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.รุจิจันทร์   วิชิวานิเวศน์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname  :  ผศ. รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์
(Assistant Professor.Rujijan Vichivanives)

ประวัติการศึกษา :  Educational Background
ปริญญาโท Master
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ,   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  MASTER OF SCIENCE (Information Technology),   Chulalongkorn University
ปริญญาตรี Bachelor
: ปริญญาบัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  BACHELOR OF ACCOUNTION (Accounting Theory),  Chulalongkorn University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ : Research/Academic work

1: ปีงบประมาณ 2555 ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อภาวะสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุนวิจัย 46,000 บาท
The Effect of Computer Applications for personal health status:Research fund of Suan Sunandha Rajabhat University in 2012,Use statements 46,000(THB)

2: ปีงบประมาณ 2554 ระบบฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ทุนวิจัย 35,650 บาท
The Knowledge base on herbal medicine:Research fund of Suan Sunandha Rajabhat University in 2011,Use statements 35,650(THB)


เว็บไซต์ : 
http://www.teacher.ssru.ac.th/rujijan_vi/

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ สุวิมล   คุปติวุฒิ

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname  :   นางสาวสุวิมล คุปติวุฒิ
(Miss. SUWIMON KOOPTIWOOT)

ประวัติการศึกษา : Educational Background
ปริญญาโท Master
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),(หลักสูตรนักวิเคราะห์ระบบ โครงการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer science),   Chulalongkorn University
ปริญญาตรี Bachelor
:  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
:  BACHELOR OF SCIENCE (Nursing and Midwifery) ,  Mahidol University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ : Research/Academic work

1:  Kooptiwoot, S., IUI Mining: Template Base Variation Approach. In the 3rd IEEE International Conference on computer Science and Information Technology, ICCSIT 2010. 2010. Chengdu, China. also published in IEEEXplore Digital Library.
2:  Kooptiwoot, S., Mining Acute Inflammations of urinary system using GAJA2: A new data mining algorithm. In the 3rd IEEE International Conference on computer Science and Information Technology, ICCSIT 2010. 2010. Chengdu, China. also published in IEEEXplore Digital Library.
3: Kooptiwoot, S. and M.A. Salam, IUI mining: human expert guidance of information theoretic network approach. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 2006. 10(4): p. 369-373.

เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/suwimon_ko

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์เสถียร   จันทร์ปลา

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname  :  นายเสถียร จันทร์ปลา
(Mr. Satien Janpla)

ประวัติการศึกษา : Educational Background
ปริญญาโท Master
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  MASTER OF SCIENCE , Chulalongkorn University
ปริญญาตรี Bachelor
:  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) , วิทยาลัยครูเพชรบุรี
:  BACHELOR OF SCIENCE (Computer Science) ,  Phechaburi Teacher's College
:  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
:  BACHELOR OF SCIENCE , Rajabhat Institute Suan Sunandha

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ : Research/Academic work
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/satien

อาจารย์และบุคลากร

รศ.ทวีชัย   อังกุรนาค

อาจารย์ประจำสาขา (เกษียณอายุราชการ)

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname  :   รศ.ทวีชัย อังกุรนาค
(Associate professor. TAWEECHAI ANGURANAK)

ประวัติการศึกษา Educational Background
ปริญญาโท Master
:  พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),   สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์
 :  M.S. (Computer Science) ,  National Institute of Development Administration
ปริญญาตรี Bachelor
: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์),  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 :  BACHELOR OF SCIENCE (Mathematics),  Ramkhamhaeng University
 :  ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 :  Bachelor of Accountancy (Accounting),  Ramkhamhaeng University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ : Research/Academic work

เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/taweechai_an

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์รัตนทิพย์   รัตนชัย

อาจารย์ประจำสาขา (เกษียณอายุราชการ)

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname  :  นางสาวรัตนทิพย์ รัตนชัย
(Miss Rattanathip Rattanachai)

ประวัติการศึกษา : Educational Background
ปริญญาโท Master
:  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),   มหาวิทยาลัยรังสิต
 :  MASTER OF SCIENCE (Computer science),  Rangsit University
ปริญญาตรี Bachelor
: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
BACHELOR OF SCIENCE(Computer science),SuanSunandha Rajabhat University

ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ : Research/Academic work

1: การประเมินผลโครงการจิตอาสาพี่ช่วยน้อง: 2556(หัวหน้าวิจัย: งบประมาณจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
The Project evaluation "The Help brother Volunteer"in 2013.Chief researcher: Research and Development Office's budget of SuanSunandha Rajabhat University.
2: ความต้องการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านจิตใจ: 2555.(หัวหน้าวิจัย: งบประมาณจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
The Potential development needs of student mental in 2012.Chief researcher: Research and Development Office's budget of SuanSunandha Rajabhat University.
3: ขั้นตอนวิธีการค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้โดยใช้ออนโทโลยี: 2555.(หัวหน้าวิจัย: งบประมาณจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
The Search algorithms for tree species with ontology in 2012.Chief researcher: Research and Development Office's budget of SuanSunandha Rajabhat University.

เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/rattanathip_ra

No Data

04. 2018