สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมิน

จากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ผศ. ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ประธาน) อาจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(กรรมการคนที่ 2) อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรรมการคนที่ 3)

และนางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ

ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี และคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด
04. 2018